Regulamin przedszkola "Baje i Psoty"

Regulamin Przedszkola „Baje i Psoty”


1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Przedszkola.
2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi wpłata wpisowego, dokładnie
wypełniona karta informacyjna dziecka oraz podpisana przez rodziców i Zarządcy czy Dyrektora
przedszkola umowa o świadczeniu usług w przedszkolu.
3. Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok szkolny, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi
miejscami. Z początkiem nowego roku oświatowego w pierwszej kolejności przyjmowane są
dzieci z listy wychowanków roku poprzedniego.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku życia. Zarządca czy Dyrektor przedszkola warunkowo
może przyjąć do przedszkola młodsze dziecko.
5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 18.00.
6. Dziecko zgłoszone do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
7. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki.
Jeżeli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu jego samopoczucie będzie wskazywało na stan
chorobowy, rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.
8. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie zarządcę czy dyrektora przedszkola.
9. W przedszkolu nie podaje się dziecku żadnych leków, nie wykonuje się żadnych zabiegów
lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi
z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
10.Rodzice/opiekunowie mają prawo do zapoznania się z regulaminem i statutem przedszkola.
11. Rodzice/opiekunowie mają prawo do pełnej informacji na temat postępów, osiągnięć i potrzeb
swojego dziecka oraz współpracy z nauczycielami w celu wspierania dziecka oraz uzyskiwania
porad w sprawach wychowania i rozwoju.
12.Rodzice/opiekunowie mają prawo do uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, uroczystościach
i zajęciach otwartych.
13.Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać dziecko najpóźniej do godziny 9.00,
jak również zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 18.00. Po tym czasie każda
następna rozpoczynająca się godzina łączy się z obciążeniem rodzica/opiekuna kosztem 30zł.
14.O każdym planowanym spóźnieniu dziecka rodzice /opiekunowie informują zarządcę,
dyrektora lub nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko.
15.Oprócz rodziców/opiekunów dzieci z przedszkola mogą odbierać inne pełnoletnie osoby,
upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów.
16.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do regulowania w ustalonym terminie opłat
za przedszkole.
17.Rodzice/opiekunowie zobowiązują się trybie natychmiastowym poinformować o zmianie
nr telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.
18.Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19.Dzienna stawka za wyżywienie w przedszkolu wynosi 17,50 zł. Zgłoszona najpóźniej
do godz. 9.00 danego dnia absencja dziecka w przedszkolu jest uwzględniona w odliczeniu
kosztów posiłków w następnym miesiącu.
20.Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość
regulowana jest zawartą umową przyjęcia dziecka do przedszkola.
21.W ramach comiesięcznych opłat przedszkole zapewnia (oprócz głównych zajęć dydaktycznych
zgodnych z podstawa programową) zajęcia dodatkowe, podręczniki, prezenty mikołajkowe,
elementy ubioru ze znakiem identyfikacyjnym jak i różnorodne atrakcje w ciągu roku
szkolnego.
Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów w ciągu roku szkolnego.
22.Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować do 5 dnia miesiąca „z góry”
Opłatę za wyżywienie należy regulować na podstawie informacji z przedszkola do 5 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego wpłata dotyczy. Wpłat należy dokonać
na konto bankowe nr. 62 1140 2004 0000 3102 8335 7053
23.Nieterminowe regulowanie należności za przedszkole jest podstawą do wypowiedzenia umowy
oraz wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
24. Umowa może być rozwiązana przez każda ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Przedszkole zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło
wypowiedzenie umowy
25.Program wychowania przedszkolnego realizowany jest przez cały czas pobytu dziecka
w przedszkolu.
26.W przedszkolu pracujemy w oparciu o cykl podręczników i zeszytów ćwiczeń WSiP –
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
27.Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi
umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.
28.Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice /opiekunowie we wzajemnych kontaktach
Odnoszą się do siebie w sposób taktowny i kulturalny, dając właściwy przykład dzieciom.
29.Rodzice/opiekunowie oraz wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się
i przestrzegania zasad ujętych zarówno w statucie przedszkola, jak i regulaminie przedszkola.
 
Warszawa, dnia 3.01.2023r.

Przydatne informacje o przedszkolu

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Damian Borowski, 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242397110 REGON: 382342990
konto:62 1140 2004 0000 3102 8335 7053

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook