Regulamin żłobka "Baje i Psoty"

 

Regulamin Niepublicznego Żłobka „Baje i Psoty”

                                       

1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów statutu żłobka.
2. Podstawę przyjęcia dziecka do żłobka stanowi wpłata wpisowego,
dokładnie wypełniona karta informacyjna dziecka oraz podpisana przez rodziców
i dyrektora umowy o świadczeniu usług w żłobku.
3. Rekrutacja do żłobka trwa cały rok szkolny, jeżeli żłobek dysponuje wolnymi miejscami.
Z początkiem nowego roku oświatowego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
z listy wychowanków roku poprzedniego.
4. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 1 roku życia.
5. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
6. Dziecko zgłoszone do żłobka powinno regularnie do niego uczęszczać.
7. Do żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej
opieki. Jeżeli w czasie pobytu dziecka w żłobku jego samopoczucie będzie wskazywało
na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka ze żłobka
8. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do
natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora żłobka.
9. W żłobku nie podaje się dziecku żadnych leków, nie wykonuje się żadnych zabiegów
lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi
z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy. W przypadku pielęgniarki
może podać leki tylko na zlecenie lekarskie i za pisemną zgoda rodziców/opiekunów.
10. Rodzice/opiekunowie mają prawo do zapoznania się z regulaminem i statutem żłobka.
11. Rodzice/opiekunowie mają prawo do pełnej informacji na temat postępów, osiągnięć
i potrzeb swojego dziecka oraz współpracy z opiekunkami w celu wspierania dziecka
oraz uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju.
12. Wyposażenie spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.
13. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać dziecko najpóźniej
do godziny 9.00, jak również zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 18.00.
Po tym czasie każda następna rozpoczynająca się godzina łączy się z naliczeniem
opłaty w wysokości 30 zł.
14. O każdym planowanym spóźnieniu dziecka rodzice /opiekunowie informują dyrektora
lub opiekunki w żłobku.
15. Oprócz rodziców/opiekunów dzieci ze żłobka mogą odbierać inne pełnoletnie
osoby upoważnienie na piśmie przez rodziców/opiekunów.
16. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do regulowania w ustalonym terminie opłat żłobek.
17. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się trybie natychmiastowym poinformować
o zmianie telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.
18. Wszystkie dzieci zgłoszone do żłobka na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19. Dzienna stawka za wyżywienie w żłobku wynosi 17,50 zł. Zgłoszona najpóźniej
do godz.9.00 danego dnia absencja dziecka w żłobku jest uwzględniona w odliczeniu
kosztów posiłków w następnym miesiącu.
20. Za pobyt dziecka w żłobku rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której
wysokość regulowana jest zawartą umową przyjęcia dziecka do żłobka.
21. W ramach comiesięcznych opłat żłobek zapewnia: ubezpieczenie NNW, pieluchy, śpiworek
mokre chusteczki, prezenty okolicznościowe, kamizelki z logo, zabawy
sensoryczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne/manualno-
konstrukcyjne, rytmikę, zajęcia edukacyjne oraz różnorodne atrakcje w ciągu roku
szkolnego.
22. Oprócz stałych opłat (wpisowe, czesne, za wyżywienie) rodzice nie ponoszą
dodatkowych kosztów w ciągu roku szkolnego.
23. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy regulować do 5 dnia miesiąca „z góry”
na konto bankowe nr. 62 1140 2004 0000 3102 8335 7053
24. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności: za uszkodzenie ubrań, które powstały w
wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w pomieszczeniach i w ogrodzie, oraz za
wartościowe rzeczy osobiste przyniesione do żłobka.
25. Personel żłobka dostosowuje rytm i zajęcia do indywidualnych potrzeb dzieci.
26. Nieterminowe regulowanie należności za żłobek jest podstawą do wypowiedzenia
umowy oraz wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
27. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Żłobek zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło
wypowiedzenie umowy.
28. Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka,
jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.
29. Wszyscy pracownicy żłobka oraz rodzice /opiekunowie we wzajemnych
kontaktach odnoszą się do siebie w sposób taktowny i kulturalny, dając właściwy
przykład dzieciom.
30. Rodzice mogą zgłaszać propozycje do programów wychowawczych,
programów profilaktyki i promocji zdrowia, włączać się w organizacje
imprez okolicznościowych.
31. Rodzice/opiekunowie oraz wszyscy pracownicy żłobka zobowiązani są do zapoznania się
i przestrzegania zasad ujętych zarówno w statucie żłobka, jak i regulaminie placówki.
 
Warszawa, dnia 3.01.2023 r.

Przydatne informacje o przedszkolu

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Damian Borowski, 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242397110 REGON: 382342990
konto:62 1140 2004 0000 3102 8335 7053

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook