Regulamin żłobka "Baje i Psoty"

 

Regulamin Niepublicznego Żłobka „Baje i Psoty”

                                       

1.   Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów statutu żłobka.
2.  Podstawę przyjęcia dziecka do żłobka stanowi wpłata wpisowego, dokładnie wypełniona karta informacyjna dziecka oraz podpisana przez rodziców i dyrektora umowy o świadczeniu usług w żłobku.
3.  Rekrutacja do żłobka trwa cały rok szkolny, jeżeli żłobek dysponuje wolnymi miejscami. Z początkiem nowego roku oświatowego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z listy wychowanków roku poprzedniego.
 4.  Do żłobka przyjmowane są dzieci od 1 roku życia.
 5.  Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
 6.  Dziecko zgłoszone do żłobka powinno regularnie do niego uczęszczać.
 7.  Do żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki. Jeżeli w czasie pobytu dziecka w żłobku jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka ze żłobka
 8.  W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora żłobka.
 9.  W żłobku nie podaje się dziecku żadnych leków, nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy. W przypadku pielęgniarki może podać leki tylko na zlecenie lekarskie i za pisemną zgoda rodziców/opiekunów.
10. Rodzice/opiekunowie mają prawo do zapoznania się z regulaminem i statutem żłobka.
11.  Rodzice/opiekunowie mają prawo do pełnej informacji na temat postępów, osiągnięć i potrzeb swojego dziecka oraz współpracy z opiekunkami w celu wspierania dziecka oraz uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju.
12. Wyposażenie spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.
13. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać dziecko najpóźniej do godziny 9.00, jak również zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 18.00. Po tym czasie każda następna rozpoczynająca się godzina łączy się z naliczeniem opłaty w wysokości 30 zł.
14. O każdym planowanym spóźnieniu dziecka rodzice /opiekunowie informują dyrektora lub opiekunki w żłobku.
15. Oprócz rodziców/opiekunów dzieci ze żłobka mogą odbierać inne pełnoletnie osoby upoważnienie na piśmie przez rodziców/opiekunów.
16. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do regulowania w ustalonym terminie opłat żłobek.  
17. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się trybie natychmiastowym poinformowaćo zmianie telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.
18. Wszystkie dzieci zgłoszone do żłobka na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19. Dzienna stawka za wyżywienie w żłobku wynosi 14,00 zł. Zgłoszona najpóźniej do godz.8.00 danego dnia absencja dziecka w żłobku jest uwzględniona w odliczeniu kosztów posiłków w następnym miesiącu.
20. Za pobyt dziecka w żłobku rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, które wysokość regulowana jest zawartą umową przyjęcia dziecka do żłobka.
21. W ramach comiesięcznych opłat żłobek zapewnia: ubezpieczenie NNW, pieluchy, śpiworek mokre chusteczki, prezenty okolicznościowe, kamizelki z logo, zabawy sensoryczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne/manualno-konstrukcyjne, logorytmikę, zajęcia edukacyjne oraz różnorodne atrakcje w ciągu roku szkolnego.
22. Oprócz stałych opłat (wpisowe, czesne, za wyżywienie) rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów w ciągu roku szkolnego.
23. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy regulować do 5 dnia miesiąca „z góry” na konto bankowe nr. 75 1160 2202 0000 0003 4851 3373.
24. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności: za uszkodzenie ubrań, które powstały w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w pomieszczeniach i w ogrodzie, oraz za wartościowe rzeczy osobiste przyniesione do żłobka.
25. Personel żłobka dostosowuje rytm i zajęcia do indywidualnych potrzeb dzieci.
26. Nieterminowe regulowanie należności za żłobek jest podstawą do wypowiedzenia umowy oraz wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
27. Umowa może być rozwiązana przez każda ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu prawidłowo doręczonego wypowiedzenia.
28. Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.
29. Wszyscy pracownicy żłobka oraz rodzice /opiekunowie we wzajemnych kontaktach odnoszą się do siebie w sposób taktowny i kulturalny, dając właściwy przykład dzieciom.
30. Rodzice mogą zgłaszać propozycje do programów wychowawczych, programów profilaktyki i promocji zdrowia, włączać się w organizacje imprez okolicznościowych.
31. Rodzice/opiekunowie oraz wszyscy pracownicy żłobka zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych zarówno w statucie żłobka, jak i regulaminie placówki.


Warszawa, dnia 23.06.2020 r.

Przydatne informacje o przedszkolu

Mapa dojazdu do przedszkola

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Sp. z o.o. 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242860884 REGON: 38000331400000
konto:75 1160 2202 0000 0003 4851 3373

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook