Statut przedszkola "Baje i Psoty"

 

Statut Niepublicznego Przedszkola „Baje i Psoty” &1

Postanowienia ogólne:
1.  Niepubliczne Przedszkole Baje i Psoty, zwane dalej „Przedszkolem” prowadzi działalność
    opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą oraz świadczy usługi opiekuńcze o charakterze
    przedszkolnym   z siedzibą na ul. Bukowieckiej 37 w Warszawie.
2. Ustalona nazwa przedszkola brzmi: Baje i Psoty.

&2

Podstawa prawna:
3.  Podstawą prawną działania Przedszkola jest:
1)  Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156, z póź. zm.),
     zwana dalej ustawą o systemie oświaty,
2) Inne rozporządzenia mające zastosowanie do przedszkoli niepublicznych,
3)  Niniejszy Statut,
4)  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwą jednostkę
     samorządu terytorialnego.

&3

1.  Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców formie opłat stałych za pobyt dziecka
    w przedszkolu oraz dofinansowania gminy.
2. Opłata stała – czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. Wyjątek stanowi
    wcześniej zgłoszone „urlopowanie” dziecka na miesiąc i dłużej- w tym przypadku czesne wynosi
    50% za miesiąc nieobecności dziecka.
3. Przedszkole posiada własną kuchnię i zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt liczony
    jest osobno poza opłatą stałą.
4. Czesne i opłaty za wyżywienie pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca.
5. W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa
    będzie odliczana za dany miesiąc.
6. Przedszkole pobiera opłatę wpisową przy rejestracji dziecka na dany rok szkolny.
7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

&4

1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania
    przedszkolnego, określonej przez Ministra edukacji Narodowej.
2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

&5

Cele i zadania przedszkola:
1. Dobro dziecka wynikające z Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U.1991
    nr 120 poz.526).
2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesna edukacja dzieci, która ma je przygotować
    do nauki w szkole.
3. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnienie funkcji doradczej wobec
    rodziców/opiekunów prawnych.
4.  Zapewnienie wszystkim dzieciom bezpieczeństwo i optymalnych warunków do prawidłowego
    rozwoju.
5. Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez pobudzanie procesów rozwojowych,
    rozbudzenie wyobraźni, a także stymulowanie i zaspokajanie naturalnej dziecięcej ciekawości
    świata.
6. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych
    i trudnych sytuacjach, w tym do łagodniejszego znoszenia stresu i pierwszych porażek.
7. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi
    i dorosłymi.
8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich
    przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
9. Rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka ojczystego oraz języka angielskiego
10.Kształtowanie umiejętności czytania i przygotowanie do umiejętności pisania.
11. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania
     poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
12. Wspieranie dziecięcej ciekawości aktywności i umiejętności, zapewnienie lepszych szans
     edukacyjnych.

&6

Organy Przedszkola i ich kompetencje:
1.  Organ prowadzący - właściciel BAJE I PSOTY SP. Z O.O.
2. Dyrektor Przedszkola - Marta Piekarczyk
3. Rada Pedagogiczna

Do kompetencji i zadań Organu prowadzącego przedszkole należy:
1.  Uchwalenie Statutu przedszkola.
2. Organizowanie finansowej gospodarczej i administracyjnej obsługi przedszkola.
3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.
4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określenie ich warunków pracy
    i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników
    przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami)

Dyrektor przedszkola:
1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje przedszkola na zewnątrz.
2. Dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków BHP
    dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
3. Decyduje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
5. Koordynuje opiekę nad dziećmi.
6. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
7. Realizuje wszelkie inne zadania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola
    określone przez organ prowadzący.

Rada Pedagogiczna:
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych, organ prowadzący oraz dyrektor.
Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
1. Ocena efektywności stosowanych programów nauczania.
2. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 &7

Organizacja Przedszkola:
1, Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00, z wyjątkiem dni
    ustawowo wolnych od pracy oraz w okresie wakacyjnym dwutygodniowej przerwy technicznej.
2. Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok w miarę wolnych miejsc.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dyrektor przedszkola warunkowo
    może przyjąć do przedszkola młodsze dziecko.
4. Edukacja w przedszkolna odbywa się w czterech oddziałach przedszkolnych.
5. Oddziały przedszkolne mogą liczyć nie więcej niż 12 dzieci. Oddział może funkcjonować
    przy niepełnej liczbie dzieci.
6. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w budynku przedszkola,
    poza jego terenem a także w trakcie spacerów i wycieczek.
7. W zależności od potrzeb przedszkole może rozszerzać ofertę.
8. Przedszkole posiada do realizacji celów i zadań:
a) sale dydaktyczne dla poszczególnych grup
b) nowoczesny plac zabaw
c) salę chillout
d) łazienki dla dzieci i personelu
e) szatnię
f) kuchnię
g) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

 &8

Nauczyciele:
1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli z wyższym wykształceniem.
2. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńcza zgodnie z obowiązującymi
    programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
    powierzonych jego opiece dzieci.
3. Do zakresu obowiązków nauczyciela należy:
a) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, na spacerach
    i wycieczkach poza terenem placówki,
b) sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniem dzieci,
c) planowanie i prowadzenie i dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawcze,
d) współpracowanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
e) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka,
f) udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień,
g) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej
    działalności placówki,
h) własne doskonalenie zawodowe.

4. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest na podstawie umów indywidualnych.

 &9

Pracownicy niepedagogiczni.
Do ich zadań należą:
a) zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie budynku i otoczenia
    w czystości,
b) przestrzeganie zasad bezpieczeństw i higieny pracy
c) zgłaszanie braków zaopatrzeniowych,
d) dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,
e) indywidualne zakresy obowiązków ustala dyrektor przedszkola.

 &10

Wychowankowie.
1. Dzieci mają prawo do:
a) poszanowania godności osobistej,
b) podmiotowego traktowania uwzgledniającego ich indywidualne potrzeby i możliwości,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) zajęć dydaktyczno-wychowawczych wspierających ich rozwój,
e) relaksu, odpoczynku lub snu w ciągu dnia,
f) 4 posiłków i nieograniczonego dostępu do wody i przekąsek warzywno-owocowych,
g) możliwości przebywania na świeżym powietrzu,
 
2. Dyrektor uchwałą Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy wychowanków
    w sytuacji gdy:
a) Rodzice/Opiekunowie nie wnoszą terminowo opłat lub zalegają z płatnościami co najmniej
    jeden miesiąc.
b) Rodzice/Opiekunowie zataili ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia
     prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny.
c) Zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci lub uniemożliwia
     prace nauczyciela.
d) Nastąpił brak współpracy miedzi personelem dydaktycznym a Rodzicami/Opiekunami
     w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka

&11

Rodzice.
Rodzice mają prawo do:
1. Uzyskiwania na bieżąco informacji na temat postępów, osiągnieć i potrzeb swojego dziecka.
2. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi
    w przedszkolu.
3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania dziecka oraz uzyskiwania porad w sprawach
    wychowania i rozwoju.
4. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, uroczystościach i zajęciach otwartych.

Rodzice mają obowiązek:
1. Przestrzegania niniejszego statutu.
2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w określonym czasie lub upoważnienia innej
    osoby do wykonywania tej czynności.
3. Dokonywania w ustalonym terminie opłat za przedszkole.
4. Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, w szczególności
    gdy nieobecność dotyczy choroby zakaźnej.
5. Informowanie w trybie natychmiastowym o zmianie nr telefonu kontaktowego i adresu
    zamieszkania.

&12

Postanowienia końcowe:
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje przedszkolną.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
    nauczycieli, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi i administracji
3. Statut wchodzi w życie z dniem 1.06.2018 r.Warszawa, dnia 1.06.2018 r.
  

Przydatne informacje o przedszkolu

Mapa dojazdu do przedszkola

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Sp. z o.o. 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242860884 REGON: 38000331400000
konto:75 1160 2202 0000 0003 4851 3373

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook