Statut przedszkola "Baje i Psoty"

 

Statut Niepublicznego Przedszkola „Baje i Psoty”

 

&1

Postanowienia ogólne:
1. Niepubliczne Przedszkole Baje i Psoty Bor-trans Damian Borowski, zwane dalej „Przedszkolem”
prowadzi działalność opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą-integracyjno-terapeutyczna
oraz świadczy usługi opiekuńcze o charakterze przedszkolnym z siedzibą na ul. Bukowieckiej 37
w Warszawie.
2. Ustalona nazwa przedszkola brzmi: Baje i Psoty.
 
&2

Podstawa prawna:
3. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:
1) Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156, z póź. zm.),
zwana dalej ustawą o systemie oświaty,
2) Inne rozporządzenia mające zastosowanie do przedszkoli niepublicznych,
3) Niniejszy Statut,
4) Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwą jednostkę
samorządu terytorialnego.
 
&3

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców formie opłat stałych za pobyt dziecka
w przedszkolu oraz dofinansowania gminy.
2. Opłata stała – czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. Wyjątek stanowi
wcześniej zgłoszone „urlopowanie” dziecka na miesiąc i dłużej- w tym przypadku czesne wynosi
50% za miesiąc nieobecności dziecka.
3. Przedszkole posiada własną kuchnię i zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt liczony
jest osobno poza opłatą stałą.
4. Czesne i opłaty za wyżywienie pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca.
5. W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa
będzie odliczana za dany miesiąc.
6. Przedszkole pobiera opłatę wpisową przy rejestracji dziecka na dany rok szkolny.
7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
&4
 
1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, określonej przez Ministra edukacji Narodowej.
2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
&5

Cele i zadania przedszkola:
1. Dobro dziecka wynikające z Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U.1991
nr 120 poz.526).
2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesna edukacja dzieci, która ma je przygotować
do nauki w szkole.
3. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnienie funkcji doradczej wobec
rodziców/opiekunów prawnych.
4. Zapewnienie wszystkim dzieciom bezpieczeństwo i optymalnych warunków do prawidłowego
rozwoju.
5. Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez pobudzanie procesów rozwojowych,
rozbudzenie wyobraźni, a także stymulowanie i zaspokajanie naturalnej dziecięcej ciekawości
świata.
6. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych
i trudnych sytuacjach, w tym do łagodniejszego znoszenia stresu i pierwszych porażek.
7. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi
i dorosłymi.
8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich
przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
9. Rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka ojczystego oraz języka angielskiego
10.Kształtowanie umiejętności czytania i przygotowanie do umiejętności pisania.
11. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania
poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
12. Wspieranie dziecięcej ciekawości aktywności i umiejętności, zapewnienie lepszych szans
edukacyjnych.
13. Organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością:
a) przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym,
b) dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
*realizację indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub/i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju WWR
* dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych,
* zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe j edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne.
 
 
&6

Organy Przedszkola i ich kompetencje:
1. Organ prowadzący - właściciel BAJE I PSOTY Bor-trans Damian Borowski
2. Rada Pedagogiczna
Do kompetencji i zadań Organu prowadzącego przedszkole należy:
1. Uchwalenie Statutu przedszkola.
2. Organizowanie finansowej gospodarczej i administracyjnej obsługi przedszkola.
3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.
4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określenie ich warunków pracy
i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników
przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami)
Zarządca przedszkola:
1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje przedszkola na zewnątrz.
2. Dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków BHP
dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
3. Decyduje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
5. Koordynuje opiekę nad dziećmi.
6. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
7. Realizuje wszelkie inne zadania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola
określone przez organ prowadzący.
Rada Pedagogiczna:
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych, organ prowadzący.
Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
1. Ocena efektywności stosowanych programów nauczania.
2. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 
&7

Organizacja Przedszkola:
1, Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz w okresie wakacyjnym dwutygodniowej przerwy technicznej.
2. Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok w miarę wolnych miejsc.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Prezes przedszkola warunkowo
może przyjąć do przedszkola młodsze dziecko.
4. Edukacja w przedszkolna odbywa się w czterech oddziałach przedszkolnych.
5. Oddziały przedszkolne mogą liczyć nie więcej niż 24 dzieci. Oddział może funkcjonować
przy niepełnej liczbie dzieci.
6. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w budynku przedszkola,
poza jego terenem a także w trakcie spacerów i wycieczek.
7. W zależności od potrzeb przedszkole może rozszerzać ofertę.
8. Przedszkole posiada do realizacji celów i zadań:
a) sale dydaktyczne i terapeutyczne dla poszczególnych grup
b) nowoczesny plac zabaw
c) łazienki dla dzieci i personelu
d) szatnię
e) kuchnię
f) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
 
&8
 
Nauczyciele-specjaliści terapii:
1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli z wyższym wyksztalceniem- specjalistów terapii oraz kształcenia specjalnego, w szczególności:
a) nauczyciela współorganizującego proces kształcenia posiadającego wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej
b) logopedy, prowadzącego badania diagnostyczne i kwalifikowanie do terapii, organizującego
i prowadzącego terapię, prowadzącego doradztwo i konsultacje logopedyczne dla rodziców i nauczycieli
c) psychologa, otaczającego opieką wszystkie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością, współpracującego z rodzicami w zakresie minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, diagnozującego dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, prowadzącego terapię oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli
d)specjalisty rehabilitanta/specjalisty integracji sensorycznej, diagnozującego dzieci pod kątem zaburzeń czuciowych i zmysłowych, prowadzącego terapię korekcyjną i ćwiczenia fizyczne
 
&9

Nauczyciele:
1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli z wyższym wykształceniem oraz nauczycieli- specjalistów terapii oraz kształcenia specjalnego.
2. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńcza zgodnie z obowiązującymi
programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece dzieci.
3. Do zakresu obowiązków nauczyciela należy:
a) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, na spacerach
i wycieczkach poza terenem placówki,
b) sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniem dzieci,
c) planowanie i prowadzenie i dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawcze,
d) współpracowanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
e) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka,
f) udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień,
g) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej
działalności placówki,
h) własne doskonalenie zawodowe.
4. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest na podstawie umów indywidualnych.

&10
Pracownicy niepedagogiczni.
Do ich zadań należą:
a) zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie budynku i otoczenia
w czystości,
b) przestrzeganie zasad bezpieczeństw i higieny pracy
c) zgłaszanie braków zaopatrzeniowych,
d) dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,
e) indywidualne zakresy obowiązków ustala Prezes przedszkola.
 
&11
Wychowankowie.
1. Dzieci mają prawo do:
a) poszanowania godności osobistej,
b) podmiotowego traktowania uwzgledniającego ich indywidualne potrzeby i możliwości,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) zajęć dydaktyczno-wychowawczych wspierających ich rozwój,
e) relaksu, odpoczynku lub snu w ciągu dnia,
f) 4 posiłków i nieograniczonego dostępu do wody i przekąsek warzywno-owocowych,
g) możliwości przebywania na świeżym powietrzu,

2. Prezes uchwałą Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy wychowanków
w sytuacji, gdy:
a) Rodzice/Opiekunowie nie wnoszą terminowo opłat lub zalegają z płatnościami co najmniej
jeden miesiąc.
b) Rodzice/Opiekunowie zataili ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia
prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny.
c) Zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci lub uniemożliwia
prace nauczyciela.
d) Nastąpił brak współpracy miedzi personelem dydaktycznym a Rodzicami/Opiekunami
w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka
 
&12

Rodzice.
Rodzice mają prawo do:
1. Uzyskiwania na bieżąco informacji na temat postępów, osiągnieć i potrzeb swojego dziecka.
2. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi
w przedszkolu.
3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania dziecka oraz uzyskiwania porad w sprawach
wychowania i rozwoju.
4. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, uroczystościach i zajęciach otwartych.
 
Rodzice mają obowiązek:
1. Przestrzegania niniejszego statutu.
2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w określonym czasie lub upoważnienia innej
osoby do wykonywania tej czynności.
3. Dokonywania w ustalonym terminie opłat za przedszkole.
4. Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, w szczególności
gdy nieobecność dotyczy choroby zakaźnej.
5. Informowanie w trybie natychmiastowym o zmianie nr telefonu kontaktowego i adresu
zamieszkania.
 
&13

Postanowienia końcowe:
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje przedszkolną.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
nauczycieli, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi i administracji
3. Statut wchodzi w życie z dniem 03.01.2023 r.
 
 
Warszawa, dnia 03.01.2023 r.

 

Przydatne informacje o przedszkolu

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Damian Borowski, 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242397110 REGON: 382342990
konto:62 1140 2004 0000 3102 8335 7053

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook