Statut żłobka "Baje i Psoty"

 

Statut Niepublicznego Żłobka „Baje i Psoty”

                                       

&1

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej
treści Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi Niepubliczny Żłobek Baje i Psoty.
2. Siedziba żłobka mieści się przy ul. Bukowieckiej 37 w Warszawie.
 
&2

Żłobek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu
programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego
opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69,
poz.367).
4. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne
w Warszawie
 
&3

Finansowanie:
1. Działalność żłobka finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka
w żłobku.
2. Opłata stała – czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
Wyjątek stanowi wcześniej zgłoszone „urlopowanie” dziecka na miesiąc i dłużej-
- w tym przypadku czesne wynosi 50% za miesiąc nieobecności dziecka.
3. Żłobek posiada własną kuchnię i zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt liczony
jest osobno poza opłatą stałą.
4. Czesne i opłaty za wyżywienie pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca.
5. W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka w żłobku stawka żywieniowa
będzie odliczana za dany miesiąc.
6. Żłobek pobiera opłatę wpisową przy rejestracji dziecka na dany rok szkolny.
7. Wpisowe gwarantuje miejsce na liście i nie podlega zwrotowi.

&4

Cele i zadania:
Nadrzędnym celem działalności żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy a w szczególności:
1. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
2. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
3. Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
4. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
5. Kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia
i współdziałania w zespole rówieśników,
6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne
formy działalności plastyczno- technicznej,
7. Udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologiczno – pedagogicznej,
8. Zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych,
Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:
1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku
2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających
rozwój psychoruchowy dzieci,
3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,
4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności,
5. Tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej,
ruchowej, teatralnej.
6. Ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym,
kultowym, technicznym.
7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej,
8. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych.

&5

Organy żłobka i ich kompetencje:
1. Organ prowadzący - właściciel BAJE I PSOTY Damian Borowski

Do kompetencji i zadań organu prowadzącego żłobek należy:
1. Uchwalenie statutu żłobka.
2. Organizowanie finansowej, gospodarczej i administracyjnej obsługi żłobka.
3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.
4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników żłobka oraz określenie ich warunków pracy
i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).
5. Ustalanie wysokości opłat za żłobek.
Dyrektor:
1. Organizuje pracę i sprawuje nadzór nad podległym personelem, reprezentuje placówkę
na zewnątrz.
2. Dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków BHP
dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
3. Decyduje wraz z organem prowadzącym o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka
z listy uczęszczających do żłobka.
4. Koordynuje opiekę nad dziećmi.
5. Realizuje wszelkie inne zadania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania żłobka
określone przez organ prowadzący.
 
&6

Organizacja żłobka:
1, Żłobek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom
od 1 roku do 3 lat.
2. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w okresie wakacyjnym – dwutygodniowej
przerwy technicznej.
3. Pozostawienie dziecka w żłobku po godzinie 18 powoduje naliczanie opłaty dodatkowej
za każda rozpoczętą godzinę w wysokości 30 zł.
4. Rekrutacja do żłobka trwa przez cały rok w miarę wolnych miejsc.
5. Zajęcia w żłobku trwają 60 minut.
6. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.
7. W zależności od potrzeb żłobek może rozszerzać ofertę.
8. Do realizacji celów i zadań statutowych żłobek posiada:
a) salę zabaw i spożywania posiłków
b) sypialnię
c) plac zabaw wspólny z przedszkolem z miejscem wydzielonym dla dzieci żłobkowych
d) osobne łazienki dla dzieci i personelu
e) szatnię,
f) kuchnię wspólną z przedszkolem,
g) wózkownię wspólną z przedszkolem,
h) pomieszczenie gospodarcze/magazynek
 
&7

Opiekunowie i inni pracownicy żłobka:
1. Pracownicy zatrudnieni są na umowy o pracę lub na umowę cywilno-prawną.


&8

1. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym powierza pracę w oddziale żłobkowym
trzem opiekunom. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie jest większa niż 8.
 
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych
kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
3. Obowiązki opiekuna:
a) opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje
b) dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo
c) kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie.
d) kształtuje pozytywne cechy charakteru
e) wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki
f) zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne
g) pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci
4.W żłobku zatrudnia się pielęgniarkę, która ma obowiązek:
a) sprawowania opieki i pielęgnacji
b) prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
c) udzielania pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka
d) dokumentowania ewentualnych świadczeń zdrowotnych
e) wykonywania czynności pielęgnacyjnych w prawidłowy sposób z poszanowaniem godności
i intymności dziecka
f) prawidłowego gospodarowania mieniem
 
&9

Do zadań personelu żłobka w szczególności należy:
1. Dbałość o bezpieczeństwo dziecka.
2. Zapewnienie higieny i estetycznego wyglądu otoczenia.
3. Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych pozwalających
zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób u dzieci.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i intymności podczas wykonywania czynności higienicznych.
5. Czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci, pomoc w spożywaniu posiłków.
6. Właściwe rozpoznawanie problemów i potrzeb dzieci.
7. Planowanie i organizowanie czynności opiekuńczo-wychowawczych.
8. Poznawanie indywidualnego tempa dzieci
9. Nawiązywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nawiązywanie więzi uczuciowej
Z dzieckiem
10.Prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój.
11.Doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej dzieci.
12.Organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.
13.Zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka.
14.Utrwalanie nawyków higienicznych
15.Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia.
 
&10

Rodzice/opiekunowie mają prawo do:
1. Uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka, postępów edukacyjnych,
wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych.
2. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy żłobka, programów realizowanych przez
żłobek oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi.
3. Współpracy z personelem w celu wspierania dziecka oraz uzyskiwania porad w sprawach
wychowania i rozwoju.
4. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami i uroczystościach na terenie placówki
5. Zgłaszania własnych propozycji zajęć edukacyjnych czy propozycji innych atrakcji
Rodzice/opiekunowie mają obowiązek;
1. Przestrzegania niniejszego statutu.
2. Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka w określonym czasie lub upoważnienia
innej osoby do wykonywania tej czynności.
3. Dokonywania w ustalonym terminie opłat za żłobek.
4. Informowania o nieobecności dziecka w żłobku i jej przyczynie, w szczególności
gdy nieobecność dotyczy choroby zakaźnej.
5. Informowania w trybie natychmiastowym o zmianie nr telefonu kontaktowego
i adresu zamieszkania.
6. Przyprowadzania dziecka do żłobka bez biżuterii typu kolczyki, bransoletki, drobnych zabawek,
słodyczy typu landrynki i innych drobnych cukierków.
7. Przestrzegania zapisów w zawartej ze żłobkiem umowy o świadczenie usług oraz postanowień
statutu.
 
&11

Postanowienia końcowe:
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej: personel
żłobka, rodziców/opiekunów
2. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo - wychowawczej
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego
3. Statut wchodzi w życie z dniem 3.01.2023 r.
 
 
Warszawa, dnia 3.01.2023 r.

Przydatne informacje o przedszkolu

Adres przedszkola
03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37

+48 662 205 622

Dane firmowe
Baje i Psoty Damian Borowski, 03-890 Warszawa ul. Bukowiecka 37
NIP: 5242397110 REGON: 382342990
konto:62 1140 2004 0000 3102 8335 7053

Telefony i media społeczościowe

Przedszkole

Nasze filmy

Nasze zdjęcia

Nasz Facebook